När får jag hyra ut? -Frågor och funderingar när man bor som hyresgäst (del 3)

Publicerad av

Det finns många regler att hålla reda på som hyresgäst. Får jag överlåta min lägenhet till mitt barnbarn?  Vem har rätt till lägenheten vid en separation? Läs svaren här.

Under vilka förutsättningar får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du antingen ha hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om hyresvärden inte ger sitt samtycke, kan du alltså ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. För hyresnämndens tillstånd, krävs att du har ”beaktansvärda skäl”. Som beaktansvärda skäl räknas t ex studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vistelse på sjukhus eller vårdinrättning eller om man vill flytta ihop med någon på prov. Slutligen krävs att hyresvärdeninte har befogad anledning att vägra samtycke, vilket innebär att andrahandshyresgästen skall vara godtagbar för hyresvärden.

Läs också: får jag bygga om?

Kan jag bli tvungen att betala den andra hyresgästens gamla skulder när jag byter till mig en lägenhet?

Vid lägenhetsbyte svarar inflyttande hyresgäst endast under vissa förutsättningar och i begränsad omfattning för den tidigare hyresgästens skulder. Den nye hyresgästen svarar endast om han har åtagit sig detta genom en skriftlig och undertecknad handling. Ett sådant åtagande får dock endast avse hyresskulder och till högst ett belopp som motsvarar hyran för de tre månaderna närmast före bytet. Om inget särskilt åtagande har skett, har inte heller den nye hyresgästen något ansvar för tidigare skulder.

När får jag hyra ut bostaden?
När får jag hyra ut? -Frågor och funderingar när man bor som hyresgäst (del 3)

Har jag rätt att överlåta min lägenhet till mitt barnbarn när jag flyttar?

Du kan få rätt att överlåta lägenheten till ditt barnbarn, som räknas som närstående, under förutsättning att ni varaktigt har sammanbott. Med sammanboende menas att man har ett gemensamt hushåll och använder lägenheten tillsammans. Ett sammanboende som varat i omkring tre år uppfyller alltid kravet på varaktighet. Om hyresvärden nekar till överlåtelsen kan tillstånd lämnas av hyresnämnden.

Läs också: Kan jag bli uppsagd?

Jag och min sambo ska separera. Vem har rätt att bo kvar i lägenheten?

Enligt sambolagen ska en bostad som man skaffat för gemensamt bruk, fördelas genom bodelning om en av parterna begär det och annat inte är avtalat. Gemensamt anskaffad lägenhet, även om det bara är den ena parten som står på hyreskontraktet, fördelas till den av er som bäst behöver den, exempelvis den som de gemensamma barnen ska bo hos. Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden som hyresrätt och denna inte utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att överta hyresrätten om denne bäst behöver bostaden och det i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft gemensamma barn, kan dock ett sådant övertagande ske endast om det finns synnerliga skäl.

Lägenheterna i mitt hus ska ombildas till bostadsrätter, något som jag inte är intresserad av. Vad händer då med mitt boende?

Du har rätt att bo kvar i din lägenhet som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir din hyresvärd. Hyreslagens bestämmelser gäller som tidigare.

Källa: Hyresgästföreningen