Din Bostadskö är fångad i en gammal affärsmodell, som inte hjälper dig som bostadsökande…

Publicerad av

1280px-09_Tour_Eiffel

  • Vi borde stå i så få listor som möjligt!
  • När vi flyttar borde vi ha möjlighet att kunna ta med vår köplats!
  • Det borde vara gratis att stå i en lista/kö/konto!

Lyft blicken, dagens teknologi med nya affärsmodeller kan finna lösningar på dessa problem.

Slutna gamla system är inte anpassade till dagens rörliga samhälle

Det vi kan se i dagens samhälle är att stora aktörerer, privata såväl som kommunala bolag tvingar bostadssökande in i stängda system. Detta med argumentet om att det är för den bostadsökandes bästa. Denna situation är kanske acceptabel för den bostadsökande om personen vet att den kommer att arbeta och leva i samma stad resten av sitt liv. I detta tillfälle kan personen ställa sig i en kommunal eller privat kö. Som så många av oss redan vet, situationen är idag inte så enkel. Vi talar här om flyttkedjor/migration, det vill säga hur befolkningen flyttar mer och mer. Flyttågen fungerar inte på många plan. Både stora och mellanstora städer har problem.

De mellanstora städerna ser ett problem i att stadskärnor urholkas. En lösning kan vara att öka antalet människor som bor och lever i stadskärnan, detta för att skapa en mer levande och flexibel stad. Från ett bostadsperspektiv är det då viktigt att göra det lätt för medborgarna att finna, byta och sälja sina bostäder i kärnan, och detta till attraktiva priser som stödjer denna migration. Här har kommunen ett ansvar.

Bostadskön följer inte med

Gällande bostadspolitik är baserad på en gratistradition, som nu håller på att försvinna… Traditionen är det att det skall vara gratis att stå i kö och att finna en hyresbostad. Kommunala boplatser har under de senaste åren infört användarbetalning, några av dessa är Boplatssyd, Boplatsgöteborg och Bostadsförmedlingen i Stockholm. För dem är detta självklart ett finansieringsproblem då det kostar att underhålla och bygga system. I och med att de olika Boplatserna AB har infört användarbetalning har man satt sig i den kommersiella vinstbåten med de andra aktörerna på marknaden. Problemet för Boplatserna AB är nu att deras affärsmodell inte löser den bostadssökandes skiftande behov. Ett mycket synligt och klart behov är att de bostadsökande flyttar i landet allt mer, men det lokala Boplatserna AB förblir lokala.

Regeringens mål för bostadsmarknader

”Målet är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.” Källa: Budgetpropositionen 2011/12:1, sid 29.

Utifrån den bostadssökandes perspektiv är rådande situation långt från optimal. Vi borde istället se över hur vi löser flyttkedjor både regionalt och nationellt, det vill säga hur man så enkelt som möjligt kan hjälpa människor att byta, hyra eller sälja bostäder. En uppmaning är här att bostadsföretag borde se över rådande affärsmodeller, och hur man (1) inte blir innestängd av en aktör (boplatser, fastighetsystem) och (2) hur man framtidssäkrar och underlättar tillgången till de bostadsökande (flytkedjor). Bostadsförtagens perspektiv är att skapa en effektivisering för bättre intjäningen. För den bostadsökande, är det viktiga att man så enkelt som möjligt kan finna, byta eller köpa en ny bostad i hela Sverige.

Lyft blicken, dagens teknologi kan lösa dessa problem mer effektivt 

En väg att gå kunde vara via en öppen API som möjliggör att kommersiella aktörer kan tävla om att hjälpa bostadsföretagen med att skapa effektiva flyttkedjor, dvs hur man på bästa sätt kan hjälpa den bostadsökande. Att använda ett API är en förhållandevis enkel väg att gå när man vill koppla ihop system. Att använda flera aktörer via ett API kunde vara en naturlig väg när man som organisation vill skapa större dynamik och i förlängningen bättre flyttkedjor. En parallell kan dras till hur Lantmäteriet släpper sin data fri. Lantmäteriet skriver ” – Öppna geodata är väldigt viktigt för samhället och för att effektivisera flödet av information i viktiga samhällsprocesser. ”.  Man kan kanske anta att Lantmäteriets tankar om att släppa information fri, skapar grundlag för nya och innovativa produkter. Detta sker inte av naturliga orsaker för data som är bundna i gamla idéer/ideologier och affärsmodeller.

För att citera Tage Danielssons: Släpp (fångarna) bostadssökandet loss, det är vår!