Trakasserier när du letar efter bostad: det här kan du göra

När du söker boende är du faktiskt skyddad av diskrimineringslagen, och det innebär att du kan klaga om du menar att du kränkts eller missgynnats på grund av diskriminering.

När är det diskriminering?

Det som i vardagligt tal kallas diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening. Ofta använder vi det allmänt om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Så här beskriver DO, diskrimineringsombudsmannen det som lagligt är diskriminering:
Diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

1. Kön

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

3. Etnisk tillhörighet

4. Religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning

6. Sexuell läggning eller

7. Ålder

Diskriminering kan både handla om vad någon säger eller gör emot dig, men det kan också handla om bristande tillgänglighet, eller t.ex. urvalsgrunder av hyresgäster.
Diskriminering är nämligen förbjuden för den som tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder.  MEN; Förbudet gäller inte för ”en person som inom ramen för privatlivet erbjuder varor eller tjänster. Det innebär att om någon vid enstaka tillfällen till exempel säljer begagnade barnkläder eller ärvda smycken så gäller inte förbudet.”

Så vad betyder det exemplevis när någon hyr ut ett rum till någon? Ja, det kan variera från situation till situation. DO har själva följande exempel på diskriminering:

En hyresvärd nekar en familj att hyra en bostad och det har samband med mammans etniska tillhörighet.”  

Men det finns undantag. Det kan tillexempel gälla när hyresvärden väljer bort sökande pga. av ålder, kön eller funktionsnedsättning. Orsaken till detta är att man ibland kan ta hänsyn till vilka ekonomiska resurser en hyresvärd har att exempelvis funktionsanpassa en lägenhet eller ”om det finns ett berättigat syfte” för urvalet.  Det gäller till exempel skyddade boenden för hot- eller våldsutsatta kvinnor eller män.

Trakasserier och sexuella trakasserier på bostadsmarknaden

Framför allt i grupper och på social medier kan du som söker boende utsättas för trakasserier på grund av den du är, både sexuella inviter, och rena påhopp.
Trakasserier kallas det när någon kränker någon annans värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier och sexuella trakasserier är ett alltid ett oönskat beteende och det är faktiskt den som utsätts om avgör om det är kränkande och oönskat.  Samtidig måste enligt lagen den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Om du utsätts ska du därför tydligt säga ifrån och visa att beteendet är ovälkommet eller obehagligt, om det kan vara tveksamt. Men om personen tydligt går över gränsen eller kränkningen är mycket tydlig krävs inga påpekanden från den som utsatts för att det ska vara tal om trakasseri.

Vilka lagar gäller för diskriminering?

Det handlar om lag (2003:307) om förbud mot diskriminering, men straffrättsligt finns det även ett förbud mot olaga diskriminering i 16 kap. 9 § brottsbalken. Men om du vill lyfta perspektivet utanför de svenska gränserna så är det faktiskt också en del av de av FN fastslagna mänskliga rättigheterna att:

1. Ha rätt till bostad

2. Inte bli diskriminerad

Du kan också läsa mer information om rätten till delaktighet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hos Myndigheten för delaktighet.

Vad kan du göra när du utsatts för diskriminering?

Du som menar att du blivit utsatt för diskriminering ska samla så mycket bevis som du kan. Det kan vara skärmbilder av samtal, eller sparade mail du fått. Vänd dig till Diskrimineringsombudsmannen, någon frivillig antidiskrimineringsorganisation eller till en advokat.